Lietošanas noteikumi SIA "FlyUp Travel" 

Šī Lietotāju vienošanās ir publiskais dokuments vietnes administrators ​​​​​http://www.flyuptravel.net​ un nosaka kārtību, kādā tiek izmantots vietnes http://www.flyuptravel.net/ un kā Administrators apstrādā, glabā un citādi izmanto informāciju, ko saņem no Lietotāja vietnē vai caur mobilo lietotnēm.


Lietotājs pauda savu pilnīgu un bez ierunām piekrišanu tam, ka vietnes izmantošana, kā arī jebkura tās daļa jebkurā veidā nozīmē to, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un pilnīgi un bez ierunām piekrīt to saturam, tostarp, veicot konkludentus darbības reģistrācijas laikā Lietotāja personiskajā kontā. Ja Lietotājs nepieņem Noteikumu nosacījumus pilnībā, Lietotājam jāatturas no vietnes vai Mobilās lietotnes izmantošanas.


Nest atdalāma šo noteikumu daļa ir SIA "FlyUp Travel" Konfidencialitātes politika un personas datu aizsardzība.

Terminu un definīciju saraksts:

1. **Vietnes/Mobilās lietotnes administrators** – SIA "FlyUp Travel" (vietnes īpašnieks/domēna http://www.flyuptravel.net/ administrators) un personas, ko vietnes īpašnieks/domēna administrators ir pilnvarojis veikt vietnes/Mobilās lietotnes administrēšanu, vadību, tehnisko atbalstu un citus ar to saistītus pasākumus.

2. **Saturs** – speciāli atlasīti un noteiktā kārtībā ievietoti materiāli (teksta ziņojumi, dizaina elementi, grafiskie attēli, fotogrāfijas, audio un/vai video materiāli u.c.), kas tiek attēloti un var tikt izmantoti vietnē vai, izmantojot citu programmatūru, Mobilajā lietotnē.

3. **Personiskais kabinets** – lietotāja grafiskais interfeiss vietnē, kas nodrošina piekļuvi saturam un pakalpojumu cenu informācijai, kas tiek iegūta un pakalpojumiem, kas tiek pasūtīti.

4. **Lietotājs** – interneta lietotājs, persona, kas ir apmeklējusi vietni un veic darbības, lai autorizētos personiskajā kabinetā saskaņā ar šo Lietotāju vienošanos.

5. **Intelektuālā darbība** – vietnes, Mobilās lietotnes un to saturam paredzētā intelektuālā darbība.

6. **Vieta** – informācijas kopums, ko satur "Interneta" informācijas sistēma, un piekļuve tai, ieskaitot domēna http://www.flyuptravel.net/ izmantošanu, kas tiek izmantots kā gan tūrisma produktu, gan atsevišķu tūrisma pakalpojumu, kas tiek izveidoti vai īstenoti vietnes īpašnieka, sūtītāja vai izplatītāja, sagatavošanai un piedāvāšanai, kā arī tiek piedāvāti tieši Lietotājiem.

7. **Vietnes pakalpojumi** – kopums pakalpojumu, kas tiek piedāvāti Lietotājiem, tostarp tūrisma produktu rezervēšana, aviobiļešu un/vai dzelzceļa biļešu izsniegšana, numuru rezervēšana viesnīcās un citi papildu pakalpojumi, kas tiek nodrošināti Lietotājam, izmantojot vietni vai Mobilās lietotnes.

8. **Mobilā lietotne** – speciāli izstrādāta programmatūra, ko ir izstrādājis FlyUp Travel portatīvo (mobilajiem) ierīcēm, un ko Lietotājs var uzstādīt un lejupielādēt uz šādām ierīcēm, izmantojot dažādas programmatūras platformas. Šajā vienošanās Mobilā lietotne ietver pašreizējo versiju un visas turpmākās versijas.


Vienošanās var izmantot arī terminus, kas nav definēti iepriekš. Šajā gadījumā šāda termina interpretācija tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas (Ukrainas teritorijā) spēkā esošo likumdošanu un komercpraksi.

Lietošanas kārtība:

Pamatojoties uz to, ka Lietotājs izmanto vietni vai Mobilās lietotnes pakalpojumus, iegūstot piekļuvi Personiskajam kabinetam un izmantojot Vietnes un Mobilās lietotnes pakalpojumus, Lietotājs apņemas:


1. Ievērot Latvijas Republikas un Ukrainas (Ukrainas teritorijā) spēkā esošos likumus, šo Lietošanas noteikumu saturu un citus speciālos dokumentus;

2. Sniedzot reģistrācijas laikā patiesu, pilnīgu un aktuālu informāciju par sevi un par personām, kuras viņš pārstāv, kad šāds Lietotājs izmanto vietni vai Mobilās lietotnes, kā arī iesniedzot dokumentus, kas apstiprina šādu informāciju, lai apstiprinātu bankas kartes izmantošanas pilnvaru un citos gadījumos. Lietotājam ir jāuzņemas visas iespējamās ar viņa darbībām saistītās riskas, lai novērstu kļūdas un neprecizitātes personisko datu sniegšanā;

3. Atjaunināt reģistrācijas un citus personiskos datus, ja tie mainās;

4. Ziņot par nesankcionētu piekļuvi Personiskajam kabinetam un/vai nesankcionētu Lietotāja paroles un lietotājvārda izmantošanu.


Lietotājam ir aizliegts:


1. Izlikties par citu fizisko vai juridisko personu, ieskaitot to pārstāvjus. Tādējādi ir iespējama reģistrācija kā cita personas vārdā un pēc cita personas uzdevuma, ja tiek saņemti nepieciešamie pilnvarojumi saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas (Ukrainas teritorijā) tiesību aktiem;

2. Jebkādā veidā, ieskaitot, bet ne tikai, krāpšanu, uzticības izmantošanu, haku, mēģināt piekļūt cita Lietotāja lietotājvārdam un parolei;

3. Osatīt nelikumīgu personas datu savākšanu un apstrādi citu personu bez viņu piekrišanas;

4. Bez iepriekšējas rakstiskas tiesību turētāja atļaujas veikt saturu, vietni un citus intelektuālā īpašuma rezultātus atsaucei, kopējumam, pārstrādei, izplatīšanai, modificēšanai un citai izmantošanai, izņemot funkcijas, ko piedāvā konkrētais pakalpojums;

5. Mēģināt neautorizēti piekļūt citām datoru sistēmām, izmantojot vietni vai Mobilās lietotnes;

6. Izmantot programmatūru un veikt darbības, kas vērstas uz normālas vietnes vai Mobilās lietotnes darbības traucējumiem;

7. Publicēt, izplatīt vai sniegt pieeju vai citādi izmantot vīrusus un kaitīgo programmatūru;

8. Ievietot vietnē vai Mobilajā lietotnē vai citādi izplatīt vai padarīt vispārpieejamu vai citiem lietotājiem jebkādu informāciju, kas satur draudus, diskreditē vai aizskar citus lietotājus vai trešās personas, ir acīmredzami nepatiesa, vulgāra, necienīga, krāpnieciska, pārkāpj personīgās vai publiskās intereses, propagandē rases, reliģisku, etnisko naidu vai ienaidniecību, kādu citu informāciju, kas pārkāpj cilvēka un pilsoņa tiesības, veic nacistiskās atribūtikas (simboliku) propagandu vai citādi pārkāpj starptautiskās tiesības prasības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības valsts likumdošanu. Saņemt un prasīt konfidenciālu informāciju par citiem lietotājiem un/vai trešām personām.

Lietotājs apliecina un izsaka savu piekrišanu tam, ka vietne/Mobilā lietotne vai jebkuri pakalpojumi, kas tiek piedāvāti tās funkcionalitātē, jebkurā brīdī var būt nepieejami tehnisku problēmu dēļ. Vietnes vai Mobilās lietotnes administratoram ir tiesības veikt nepieciešamos profilaktiskus vai citus darbus jebkurā laikā pēc sava ieskati bez iepriekšējas lietotāju brīdināšanas.

VIETNES/MOBILĀS LIETOŠANAS ADMINISTRĀCIJAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

Vietnes/Mobilās lietotnes administrators:


- Nodrošina lietotājam nepārtrauktu piekļuvi vietnei/Mobilajai lietotnei, ievērojot šī Līguma noteikumus, izņemot gadījumus, kad vietnes vai Mobilās lietotnes darbība tiek apturēta sakarā ar profilaktiskajiem darbiem.

- Veic vispārpieņemtas tehniskās un organizatoriskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu lietotāja informācijas saglabāšanu.

- Strikti ievēro konfidencialitātes politiku.


Vietnes/Mobilās lietotnes administrators ir tiesīgs:


- Veikt izmaiņas un papildinājumus šajā līgumā.

- Apturēt vietnes/Mobilās lietotnes darbību, ja tiek konstatēti būtiski defekti, kļūdas vai traucējumi aparatūrā un programmatūrā, kā arī veikt profilaktiskus darbus un novērst neautorizētu piekļuvi vietnei/Mobilajai lietotnei.

- Pēc sava personīgā ieskata un jebkurā laikā veikt dažādas akcijas, lai piesaistītu lietotājus un citus trešos personas vietnes/Mobilās lietotnes funkciju izmantošanai.

- Dzēst lietotāja kontu un/vai apturēt, ierobežot vai pārtraukt viņa piekļuvi jebkuram no vietnes/Mobilās lietotnes pakalpojumiem, ja administrators uzskata, ka šāds lietotājs rada draudus vietnei/Mobilajai lietotnei un/vai citiem lietotājiem un/vai pārkāpj vietnes vai Mobilās lietotnes izmantošanas noteikumus.

- Veikt teksta un grafikas informācijas izsūtīšanu lietotājam, ieskaitot reklāmas raksturu, izmantojot push un sms paziņojumus un e-pasta vēstules. Gadījumā, ja lietotājs nesaskan ar šo noteikumu, viņam jāatsakās no saņemšanas, noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas atrodas katra e-pasta vēstulē.


Administrators nekādos apstākļos nevar garantēt lietotājam:


- Traucējumu un kļūdu neesamību lejupielādēs, aizkavēs, nepareizā un/vai neatbilstošā piegādē, informācijas dzēšanu, zaudēšanu vai nesaglabāšanu, kā arī jebkādas informācijas, tai skaitā lietotāja informācijas, kvalitāti un uzticamību, izņemot lietotāja personīgo datu saglabāšanu;

- To, ka kāds no pakalpojumiem kvalitāti, kā arī informāciju, ko iegūstot, izmantojot vienu vai vairākus pakalpojumus, atbilst (vai atbilstēs) lietotāja prasībām un gaidām;

- To, ka ar pakalpojumu izmantošanu varēs iegūt precīzus un uzticamus rezultātus un tos varēs izmantot jebkādiem mērķiem vai jebkurā veidā (īpaši, lai noteiktu un/vai apliecinātu kādu faktu).


Administrācija neuzņemas atbildību par nekādiem tiešiem vai netiešiem sekām, kas radušās sakarā ar kādas pakalpojuma (ieskaitot datus) izmantošanu vai nespēju izmantot pakalpojumu un/vai kaitējumu, kas nodarīts lietotājam un/vai trešajām personām sakarā ar kāda pakalpojuma (ieskaitot datus) izmantošanu, neizmantošanu vai nespēju izmantot pakalpojumu (ieskaitot datus) vai atsevišķu tā komponentu un/vai funkciju, tostarp iespējamām kļūdām vai traucējumiem pakalpojuma darbībā.


Gadījumā, ja rodas strīdīga situācija, lietotājam pirms vēršan


ās tiesas iestādēs strīda atrisināšanai jāveic pasākumi, lai strīdu atrisinātu ārpus tiesas, rakstot vietnes/Mobilās lietotnes administratoram vai aizpildot veidlapu vietnē: http://www.flyuptravel.net/contact-us/. Pretenzijas izskatīšanas un atbildes termiņš: 10 darbdienu laikā pēc tās saņemšanas.

Mainīgumi Lietošanas noteikumi Nosacījumos

Mājaslapas/Mobilās lietotnes administrācijai ir tiesības pēc savas personīgās izvēles jebkurā laikā mainīt un/vai papildināt šo Līgumu. Administrācija publicēs izmaiņas Līgumā šajā lapā. Lietotāja turpmākā mājaslapas resursu izmantošana pēc jebkādām izmaiņām Līgumā nozīmē, ka lietotājs piekrīt šādām izmaiņām/papildinājumiem.

Jaunākais Līguma redakcija aizstāj visas iepriekšējās vienošanās starp Administrāciju un Lietotāju. Iepriekšējā Līguma versija tiek uzskatīta par nederīgu, zaudē spēku un vairs nevar kalpot par pamatdokumentu, kas regulē attiecības starp Lietotāju un Administrāciju. Gadījumā, ja Lietotājs nesaskaņojas ar izmaiņām un/vai papildinājumiem šajā Līgumā, Lietotājam jāpārtrauc izmantot mājaslapas vai Mobilās lietotnes resursus.

Noslēguma noteikumi

Mājaslapā/Mobilajā lietotnē var tikt izmantotas sīkdatnes.


Sīkdatņu izmantošana ļauj Mājaslapas/Mobilās lietotnes administrācijai kontrolēt pieejamību, analizēt datus un saprast, kā pilnveidot sniegto pakalpojumu.


Sīkdatņu glabāšanas termiņš nepārsniedz laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus.


Apmeklējot Mājaslapu, Mājaslapas/Mobilās lietotnes administrācija pieprasa Lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.


Lai pārtrauktu sīkdatņu apstrādi, Lietotājs var mainīt sīkdatņu iestatījumus visos savos ierīcēs (datorā, mobilajās ierīcēs).


Ja Lietotājs atteiksies no sīkdatņu izmantošanas, daži Mājaslapas/Mobilās lietotnes funkciju var būt nepieejamas, kas ietekmēs Mājaslapas izmantošanas iespējas.


Šis Līgums stājas spēkā, kad tas tiek publicēts attiecīgajā lapā, kas ir pieejama Mājaslapas/Mobilās lietotnes funkcijām, un tiek regulēts un interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas (Ukrainas teritorijā) likumiem. Jautājumi, kas nav atrisināti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas un Ukrainas (Ukrainas teritorijā) likumiem.


Mājaslapas/Mobilās lietotnes izmantošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas datuma, ja nav norādīts citādi attiecīgajā publicēšanā.


Intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp intelektuālās darbības rezultāti, kas iekļauti Pakalpojumā vai izmantoti tajā, piemēram, teksti, attēli, dizains, datu bāzes, know-how, preču zīmes, uzņēmuma nosaukumi un citas identifikācijas līdzekļi utt., pieder vietnes/Mobilās lietotnes īpašniekam vai tie ir piešķirti viņam citu tiesību turētāju licencēs.


Pēdējais atjauninājums 2024. gada 19. aprīlī.